La mission reçue

Raphaël Devillers
Vendredi de la quatrième semaine de Pâques

La mission reçue
Actes, 14,8-28

Or, à Lystres, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n’avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu’il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d’une voix forte : « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L’homme se dressa d’un bond : il marchait.

Een scharniergebeuren

Antoinette Van Mossevelde
Zaterdag na de vierde zondag van Pasen

Een scharniergebeuren
Hand, 15,1-21

Enige mensen die van Judea waren gekomen, verkondigden aan de broeders de leer: “Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden, kunt ge niet gered worden.” Toen hierover strijd ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas en enkele andere leden van de gemeente op met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.

Dénouement du conflit

Marie Monnet
Samedi de la quatrième semaine de Pâques

Dénouement du conflit
Actes, 15,1-21

Des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question.

Waarheid

Mark Butaye
Vijfde zondag van Pasen

Waarheid in de ontmoeting
Hand, 15,22-41

Toen besloten de apostelen en de oudsten samen met de hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen: Judas, bijgenaamd Barsabbas, en Silas, mannen van aanzien onder de broeders, en hun het volgende schrijven mee te geven:

Un récit de séparation

Didier Croonenberghs
Cinquième dimanche de Pâques

Un récit de séparation
Actes, 15,22-41

Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent :

Vrij en blij

Annemie Deckers
Dinsdag na de vijfde week van Pasen

Geloof je in dromen?
Hand, 16,16-40

Onderweg naar die gebedsplaats kwam er eens een slavin op ons af die een helderziende geest had en met haar waarzeggerij voor haar eigenaren veel geld verdiende Zij liep Paulus en ons achterna en schreeuwde aldoor: ‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God. Ze verkondigen u de weg naar de redding.’ Dat deed ze vele dagen achtereen. Toen het Paulus te veel werd, draaide hij zich om en zei tegen de geest: ‘In naam van Jezus Christus beveel ik je uit haar weg te gaan.’ Op dat ogenblik ging hij weg. 

Se rassembler

Stéphane Braun
Lundi de la cinquième semaine de Pâques

Continuons à nous rassembler

Actes 16,1-15

Il arriva ensuite à Derbé, puis à Lystres. Il y avait là un disciple nommé Timothée ; sa mère était une Juive devenue croyante, mais son père était Grec.  À Lystres et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l’emmener ; il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était Grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les Apôtres et les Anciens de Jérusalem, pour qu’elles entrent en vigueur.

Se réjouir de croire

Dominique Collin
Mardi de la cinquième semaine de Pâques

Se réjouir de croire

Actes 16,16-40

Comme nous allions au lieu de prière, voilà que vint à notre rencontre une jeune servante qui était possédée par un esprit de divination ; elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par ses oracles.   Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait : « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut ; ils vous annoncent le chemin du salut. »  Elle faisait cela depuis plusieurs jours quand Paul, excédé, se retourna et dit à l’esprit : « Au nom de Jésus Christ, je te l’ordonne : Sors ! »

Geloof je in dromen?

Patrick Lens
Maandag na de vijfde week van Pasen

Geloof je in dromen?
Hand, 16,1-15

Hij kwam ook in Derbe en Lystra. Daar trof hij een leerling die Timoteüs heette, zoon van een gelovige Joodse vrouw en een Griekse vader. Hij stond goed aangeschreven bij de broeders in Lystra en Ikonium. Paulus wilde hem meenemen op reis en liet hem besnijden met het oog op de Joden in die plaatsen, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. Op hun tocht langs de steden deelden ze ook daar mee dat ze zich moesten houden aan de besluiten die door de apostelen en oudsten in Jeruzalem waren genomen. Zo werden de gemeenten gesterkt in het geloof en met de dag namen ze in omvang toe.

De indrukwekkende...

Mark Butaye
Woensdag na de vijfde week van Pasen

De indrukwekkende andere
Hand, 17,1-15

Via Amfipolis en Apollonia reisden zij naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Naar zijn gewoonte ging Paulus daarheen, en drie sabbatdagen achtereen sprak hij met hen, met de Schriften als uitgangspunt. Hij verklaarde ze en legde uit dat de Messias moest lijden en uit de doden opstaan. ‘En de Messias,’ zei hij, ‘dat is Jezus die ik u verkondig.’  Sommigen van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan, evenals een grote groep godvrezende Grieken en een niet gering aantal aanzienlijke vrouwen. 

Verkondig in de taal...

Bernard de Cock
Donderdag na de vijfde week van Pasen

Verkondig in de taal van uw publiek
Hand, 17,16-34

Paulus wachtte op hen in Athene. Toen hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond, kwam zijn gemoed in opstand.  Hij sprak daarom in de synagoge met de Joden en de godvrezenden, en op het stadsplein sprak hij elke dag met de mensen die hij daar aantrof.  Ook enkele Epicurische en Stoïsche filosofen raakten met hem in gesprek. Sommigen zeiden: ‘Wat wil die praatjesmaker eigenlijk beweren?’ ‘Hij lijkt een verkondiger te zijn van vreemde goden’, zeiden anderen, omdat hij over Jezus en Anastasis predikte.

Een stoffige bedoening

Anton Milh
Vrijdag na de vijfde week van Pasen

Een stoffige bedoening
Hand, 18,1-11

Hierna verliet hij Athene en ging hij naar Korinte. Daar ontmoette hij Aquila, een uit Pontus afkomstige Jood, die kort tevoren met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen, omdat Claudius had verordend dat alle Joden Rome moesten verlaten. Hij kwam bij hen, en omdat zij hetzelfde vak hadden bleef hij bij hen wonen en werken; ze waren namelijk leerbewerker van hun vak. Iedere sabbat sprak hij in de synagoge en probeerde hij Joden en Grieken te overtuigen.

Via kleine mensen

Jef Schoenaerts
Zaterdag na de vijfde week van Pasen

Via kleine mensen
Hand, 18,12-28

Toen Gallio proconsul van Achaje was, keerden de Joden zich als één man tegen Paulus en brachten hem voor de rechterstoel.  Ze zeiden: ‘Het gaat tegen de wet in, zoals deze man mensen overhaalt om God te dienen.’  Paulus wilde net zijn mond opendoen toen Gallio tegen de Joden zei: ‘Als het nu ging om misdaad of ernstig wangedrag, dan zou ik u, Joden, natuurlijk bereidwillig aanhoren,  maar nu het gaat om geschillen over een woord, over benamingen en over uw eigen wet, moet u zelf maar zien; in zulke zaken wil ik geen rechter zijn.’  

Fidélité ou entêtement

Philippe Henne
Mercredi de la cinquième semaine de Pâques

Fidélité avec entêtement

Actes 17,1-15

Ayant traversé Amphipolis et Apollonia, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue.  Suivant son habitude, Paul entra chez eux. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures,  dont il ouvrait le sens pour établir que le Christ devait souffrir et ressusciter d’entre les morts ; il ajoutait : « Le Christ, c’est ce Jésus que moi, je vous annonce. »  Quelques-uns d’entre eux se laissèrent convaincre et s’attachèrent à Paul et à Silas, avec une grande multitude de Grecs qui adoraient Dieu et avec un bon nombre de femmes de notables. 

Paul et les philosophes

Myriam Tonus
Jeudi de la cinquième semaine de Pâques

Paul et les philosophes

Actes 17,16-34

Pendant que Paul les attendait à Athènes, il avait l’esprit exaspéré en observant la ville livrée aux idoles.   Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et ceux qui adorent Dieu, ainsi qu’avec ceux qu’il rencontrait chaque jour sur l’Agora.   Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui venaient s’entretenir avec lui. Certains disaient : « Que peut-il bien vouloir dire, ce radoteur ? » Et d’autres : « On dirait un prêcheur de divinités étrangères. » Ils disaient cela parce que Paul se faisait le messager de « Jésus » et de « Résurrection ». 

Sois sans crainte

Michel Van Aerde
Vendredi de la cinquième semaine de Pâques

Paul et les philosophes

Actes 18,1-11

Après cela, Paul s’éloigna d’Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d’Italie, ainsi que sa femme Priscille ; l’empereur Claude, en effet, avait pris la décision d’éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux ; comme ils avaient le même métier, il demeurait chez eux et y travaillait, car ils étaient, de leur métier, fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s’efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. 

De la vie dans la vie

Philippe Cochinaux
Samedi de la cinquième semaine de Pâques

De la vie dans la vie

Actes 18,12-28

Sous le proconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l’amenèrent devant le tribunal,   en disant : « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. »   Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs : « S’il s’agissait d’un délit ou d’un méfait grave, je recevrais votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit.   Mais s’il s’agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la Loi qui vous est propre, cela vous regarde.

Continuité et rupture

Ludovic Namurois
Sixième dimanche de Pâques

Rupture et continuité

Actes 19,1-20

Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays ; il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples.  Il leur demanda : « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l’Esprit Saint ? » Ils lui répondirent : « Nous n’avons même pas entendu dire qu’il y a un Esprit Saint. »  Paul reprit : « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ils répondirent : « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors : « Jean donnait un baptême de conversion : il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c’est-à-dire en Jésus. »

La manif....

Raphaël Devillers
Lundi de la sixième semaine de Pâques

La manif...

Actes 19,21-40

Après ces événements, Paul forma le projet de passer par la Macédoine et la Grèce pour aller à Jérusalem ; il disait : « Après être allé là-bas, il faudra que je voie également Rome. »  Ayant alors envoyé en Macédoine deux de ses auxiliaires, Timothée et Éraste, lui-même resta un certain temps dans la province d’Asie.  C’est à cette époque qu’il y eut des troubles non négligeables à propos du Chemin du Seigneur Jésus. Un orfèvre nommé Démétrios, qui fabriquait des sanctuaires d’Artémis en argent, procurait aux artisans des bénéfices non négligeables. 

Le regard...

Dominique Olivier
Mardi de la sixième semaine de Pâques

Le regard et la direction...

Actes 20,1-38

Quand le tumulte se fut calmé, Paul fit venir les disciples et les encouragea ; puis, les ayant salués, il se mit en route pour la Macédoine.   Après avoir traversé la région en adressant aux disciples de nombreuses paroles d’encouragement, il arriva en Grèce   et y passa trois mois. Il allait prendre la mer pour la Syrie, lorsqu’à la suite d’un complot des Juifs contre lui, il décida de repasser par la Macédoine.© Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen van België 2019

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl